طراحی لوگو

با توجه به تفاوت های موجود در طراحی و نوع دیدگاه های حاکم بر هر صنف، ارزش گزاری لوگوها متفاوت می باشد به طوریکه تیم طراحی وب تور برآن شده است که به جهت رعایت حال مشتریان خود تعرفه طراحی لوگو را بر مبنای نیاز مشتریان ۳ مدل (نوشتاری – تصویری – ترکیبی ) دسته بندی نماید. بر این اساس لیست تعرفه ها به صورت زیر ارائه میگردد.

با توجه به نیاز بعضی از مشتریان در برند سازی لوگو نیاز است که در طی پروسه طراحی لوگو بعضی از نمادها ، یادمانها ، بیوگرافی ، ایدئولوژی سازمانی و یا هر موضوعی که علاوه بر ایجاد لوگو و مارک دار شدن کسب و کار مورد نیاز است اثر پذیری خاصی که برگرفته از موارد ذکر شده می باشد در لوگو ایجاد گردد.

در نهایت کمک بسیار شایانی در برند شدن لوگو می نماید. لذا با توجه به هدف مشتریان دید حاکم بر طراحی لوگو متفاوت خواهد بود که در نهایت تغییر بسیار متفاوتی در تعرفه آن خواهد داشت که در زیر بصورت خلاصه ارائه می گردد.

لوگوی نوشتاری ساده
2,000,000 تومان
2 نمونه طراحی
لوگو تصویری ساده
4,000,000 تومان
2 نمونه طراحی
لوگوی ترکیبی ساده
8,000,000 تومان
2 نمونه طراحی
لوگوی نوشتاری برندینگ
10,00,000 تومان
2 نمونه طراحی
لوگوی تصویری برندینگ
13,000,000 تومان
2 نمونه طراحی
لوگوی ترکیبی برندینگ
15,000,000
2 نمونه طراحی